PRIVACYVERKLARING (01-02-2023)

1.    Inleiding

Deze privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld door Sanofi B.V., Paasheuvelweg 25,
1105 BP Amsterdam, Nederland, een dochteronderneming van de Franse moedermaatschappij Sanofi SA.

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren welk persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen en wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens.

Sanofi B.V. is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.

Wij gebruiken de volgende definities in deze privacyverklaring:

“Sanofi”, “wij” of “ons” betekent ‘Sanofi B.V.’. 

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. 

Met ‘verwerkingsverantwoordelijke’ bedoelen wij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, het agentschap of een ander orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, zoals nader gedefinieerd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. 

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens deelt. 

2.    Over de verwerking van persoonsgegevens

Om gebruik te maken van deze website verwerkt Sanofi de volgende persoonsgegevens van u (cookies) om u de mogelijkheid te bieden te navigeren op de website. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het ‘gerechtvaardigd belang’ van Sanofi om u correct te informeren. 

U kunt contact opnemen met Sanofi door te klikken op de link ‘Contact’ op de site. Er verschijnt dan een contactformulier dat u dient in te vullen en ons toe te sturen. U kunt ook uw contactgegevens aan ons opgeven als u zich inschrijft om één van onze nieuwsbrieven te ontvangen. 

Sanofi zal de persoonsgegevens die u hebt verstrekt (voorletters, tussenvoegsel, achternaam, emailadres, adres, telefoonnummer en de inhoud van uw bericht) uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen en om u van de door u verzochte informatie te voorzien. De grondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang bij een goede communicatie met geïnteresseerde partijen.

Deze site verwerkt ook persoonsgegevens die door uw eigen browser worden verstuurd, zoals uw IP-adres en de specificaties van de browser. Deze verwerking is nodig voor de goede werking van de site. De grondslag voor de verwerking is gerechtvaardigd belang. 

3.    Gebruik en delen van persoonsgegevens

Sanofi doet een beroep op de diensten van Karplao group (www.karpalogroup.fi ).en Google (www.google.com).

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen:
-    kunnen worden opgeslagen op een bestemming buiten de EER en/of 
-    kunnen worden gedeeld met en / of verwerkt door personen die werken voor onze gelieerde bedrijven of dienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd.

Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we ervoor zorgen dat deze worden beschermd op een manier die consistent is met hoe persoonlijke gegevens in de EER worden beschermd. Dit gebeurt op een van de volgende manieren:
-    het land waarnaar we de Persoonsgegevens sturen, door de Europese Commissie is goedgekeurd als een voldoende beschermingsniveau;
-    de ontvanger heeft een contract ondertekend op basis van "modelcontractbepalingen" die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Uw gegevens worden verder niet met andere partijen gedeeld, tenzij we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, te reageren op een verzoek van de overheid of anderszins onze wettelijke rechten of verdedigen tegen juridische claims.

4.    Cookies

De site maakt gebruik van ‘cookies’ en soortgelijke technologieën. Sommige cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar ons cookieverklaring

5.    Bewaring van persoonsgegevens

Wij streven ernaar persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren.
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens bepalen wij aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: uiteenlopende wet- en regelgeving schrijft minimale bewaartijden voor waaraan wij ons moeten houden.

6.    Beveiliging

Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en verlies.

7.    Uw rechten

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het:

Recht van inzage. U kunt met ons contact opnemen voor het verkrijgen van informatie of wij al dan niet persoonsgegevens die op u betrekking hebben verwerken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u informeren betreffende de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, de doelstellingen van de verwerking, de categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens bekendgemaakt zijn of zullen worden en de beoogde opslagperiode of criteria ter bepaling van die periode.

Recht op rectificatie. U hebt het recht op rectificatie of completering van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die wij over u opslaan. 

Recht van bezwaar. Indien onze verwerking is gebaseerd op een legitiem belang van Sanofi, hebt u te allen tijde het recht van bezwaar tegen deze verwerking. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. 

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in specifieke situaties als vastgelegd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. als de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in de gelegenheid stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren). Beperking van onze verwerkingsprocessen kan van invloed zijn op de functionaliteit van de site.

Recht op gegevenswissing. U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens op systemen te wissen als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en anderszins werden verwerkt. U hebt ook het recht op gegevenswissing als u uw recht van bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij wij een hogere legitieme grond hebben om de desbetreffende gegevens niet te wissen. Mogelijk zijn wij niet onmiddellijk in staat om alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen te verwijderen nadat de actieve gegevens gewist werden. Dergelijke kopieën zullen zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is gewist worden. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of te verzoeken dat zij deze gegevens aan een derde overdragen als dit technisch haalbaar is. Let wel dat dit recht alleen betrekking heeft op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt én de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en/of in het kader van contractuitvoering.

Recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van de gegevens die u aan Sanofi hebt gegeven, op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat een intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Teneinde de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen mocht hebben, gelieve contact op te nemen met onze lokale Data Protection Officer door contact met ons op te nemen via

Sanofi B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam 
+31 (0)20 245 4000
Privacy.NE@sanofi.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat Sanofi uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, voor meer informatie zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

8.    Update van de privacyverklaring

Sanofi kan deze privacyverklaring te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Wij raden u daarom aan het privacyverklaring regelmatig op actualisatie te raadplegen. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.